Vilkår og betingelser hos Mer

Disse vilkårene inneholder viktig informasjon, inkludert detaljer om hvordan tjenestene våre skal brukes, vårt ansvar overfor deg og hva du bør gjøre hvis du er bekymret for disse vilkårene, våre tjenester eller ønsker å slutte å bruke våre tjenester.

Oppdatert: 30.11.2020

1         Partene og definisjoner

Hvem vi er, og hva er formålet med vilkårene

Mer Norway AS er et registrert selskap i Norge med organisasjonsnummer 994768832, med forretningsadresse c/o Kraftsenteret, Kjøita 18, 4630 Kristiansand. Mer tilbyr ladeløsninger, produkter og tjenester knyttet til lading av elektriske kjøretøy, inkludert fakturaløsninger og betalingstjenester (alle ytelser fra Mer er samlet betegnet som Tjenestene).

Ved bruk av Mer sine tjenester samtykker kunden (Kunden) til innholdet i nærværende vilkår (Vilkårene). Vilkårene og bestemmelsene gjelder ved bruk av Tjenestene og/eller andre tjenester som ytes i tilknytning til Tjenestene av noen av samarbeidspartnere. Tjenestene kan kun benyttes på lokasjoner/steder som driftes av Mer og/eller dets samarbeidspartnere. «Kunde» refererer til både juridiske og fysiske personer. Er Kunden en juridisk person, er Kunden fullt ut ansvarlig for at de enkelte brukerne som Kunden gir tilgang til Tjenesten overholder alle vilkår og betingelser fra Mer ved sin bruk av Tjenesten. Dersom du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke fortsette å bruke tjenestene våre.

Vilkårene kan endres. Mer informerer om endringer i Vilkårene . Hvis du ikke er enig i de nye Vilkårene, kan du si opp Tjenesten De til enhver tid gjeldende Vilkårene er tilgjengelig på Mer sin  hjemmeside og i mobilapplikasjonen.

 

2         Vilkår for Tjenesten

Kunden

Kunden må være over 18 år for å få tilgang til Tjenestene. Dersom Kunden gir tredjeparter tilgang til Tjenestene, er Kunden fullt rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for både bruken og at Vilkårene overholdes. Kunden har selv ansvar for å påse at de som på vegne av Kunden benytter seg Tjenestene, er kjent med Vilkårene.

 

Bruk av Tjenestene

For å kunne benytte seg av Tjenestene må Kunden identifisere seg enten via SMS, RFID-ladebrikke eller gjeldende mobilapplikasjon.

Bruk av Tjenestene ved hjelp av RFID-ladebrikke eller mobilapplikasjon krever at Kunden registrerer seg hos Grønn Kontakt med de personopplysninger som er nødvendig for å kunne tilby nevnte utstyr/tjeneste.

 

Priser og betaling

Pris og beregning

Kunden er ansvarlig for bruk av Tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser, som er tilgjengelig på en av følgende måter:

 • På hjemmesiden her, eller
 • SMS med kodeord: PRIS til telefonnummer 2232.

Kostnaden for bruk av Tjenestene etterberegnes.  Prisen er sammensatt av blant annet eventuelle gebyrer, tid og mva. Priser og rabatter vil være gjenstand for endringer.

 

Fakturering og betaling

Betaling og fakturering for registrerte kunder

Som registrert kunde hos Mer kan du velge å betale via betalingskort, eFaktura/AvtaleGiro, EHF eller papir faktura. Betaling skjer etterskuddsvis og mva. er inkludert i samtlige priser.

Fakturering skjer i samarbeid med Mer’s fakturapartnere, og på en av følgende måter:

 • PDF-faktura på epost: Blir sendt etter utløpet av hver kalendermåned til registrert epostadresse. Fakturagebyr på kr 15,- tilkommer.
 • Faktura per post: Blir sendt etter utløpet av hver kalendermåned til registret postadresse. Fakturagebyr på kr 20,- tilkommer.
 • EHF (for bedrifter/organisasjoner): Sendes direkte til mottakers regnskapssystem etter utløpet av hver kalendermåned. Ingen fakturagebyr.
 • Betalingskort: Trekk fra betalingskort vil bli foretatt etter utløpet av hver kalendermåned. Kunden mottar detaljert kvittering til registrert epostadresse. Skulle korttrekk bli avvist vil kunden motta en SMS der vi ber om å sjekke betalingskortet. Det gjennomføres et nytt forsøk på trekk to dager senere, og dersom dette ikke går gjennom, vil Kunden automatisk bli tilsendt faktura til registrert epostadresse. Ingen fakturagebyr.
 • Avtalegiro og eFaktura: Dette kan opprettes Avtalegiro og eFaktura med Mer i Kundens nettbank ved betaling av mottatt faktura per epost eller post. Fakturagebyr på kr 15,- tilkommer.

 

Betalingsbetingelser

Selskapets forbeholder seg retten til transaksjonsbasert . Mer kan også tilby transaksjonsbasert betaling med kredittkort med reservasjon av ladebeløpet ved ladingens start, og oppgjør ved fullført lading.

Faktura forfaller 14 dager etter dato for utstedelse, med mindre noe annet er avtalt. Dersom Kunden ikke betaler faktura innen betalingsfristens utløp sendes inkassovarsel med påløpt gebyr per post med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Mer og/eller Mers fakturapartner kreve omkostninger og renter iht. gjeldende rett, og foreta rettslig inndrivning.

Betaling og fakturering for sms-drop in kunde

Bruk av Tjenester via SMS eller mobilapplikasjon som ikke er knyttet til kundeprofil debiteres av Kundens mobiloperatør på Kundens mobilfaktura. I tillegg kan mobiloperatør belaste Kunden for eventuelle utgifter relatert til SMS, som for eksempel datakommunikasjonsavgifter. Kunden er selv ansvarlig for å påse at mobilabonnementet tillater bruk av betalingstjenester.

Kredittvurdering

Mer forbeholder seg retten til å kunne foreta kredittvurdering av nye kunder eller eksisterende Kunder i henhold til norsk rett.

Kundens mislighold

Mer forbeholder seg retten til å blokkere Kundens bruk av Tjenestene dersom Kunden misligholder Vilkårene. Dette gjelder også Kunder som benytter seg av SMS eller uregistrert mobilapplikasjon. Som vesentlig mislighold ansees blant annet, men ikke begrenset til:

 • Betalingsmislighold
 • Tjenestene brukes i strid med Vilkårene

Kunden er økonomisk ansvarlig overfor Mer for skade på Mers utstyr i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

 

Kundeforhold

Registrering av kundeforhold

Ved registrering av kundeforhold og opprettelse av brukerkonto er det Kundens ansvar å sikre at nødvendig brukerinformasjon, herunder betalingsinformasjon, er korrekt. Etter registrering vil Kunden motta nødvendig informasjon per epost for å bekrefte registreringen, for deretter å få full tilgang til tjeneste og kundeprofilside. Mer er ikke ansvarlig for feil utfylt data. Registrert kundeforhold kan ikke overføres til andre. Eget kundeforhold må opprettes.

 

Bruk av tjenesten RFID-brikke

Kunden kan bestille en RFID-ladebrikke brukes for å identifisere Kunden, samt for å starte og stoppe bruk av Tjenestene. Kunden er ansvarlig for å oppbevare Ladebrikken på en trygg måte slik at den ikke blir misbrukt av andre. Kunden kan registrere en ladebrikke fra godkjente partnere via Min Side. Det er ikke noe registreringsgebyr for dette. Overdragelse av ladebrikker mellom Kunder er ikke mulig. Ny brikke må da bestilles ved registrering av nytt kundeforhold.

Bruk av tjenesten mobilapplikasjon

Kunden kan bruke Mer mobilapplikasjon. Denne brukes for å identifisere kunden, samt for å starte og stoppe bruk av Tjenestene. Ved å bruke mobilapplikasjonen er kunden bundet av Googles Vilkår og Betingelser.

 

Bruk av portal

Som registrert kunde får du tilgang til kundeportalen Min Side. Portalen kan benyttes for å se forbruk, endre profil og få oversikt over faktura.

 

Misbruk og tap

Ved mistanke om misbruk av din kundeprofil skal du umiddelbart ta kontakt med Mer for å blokkere videre bruk av Tjenestene. Ved tap eller skade på ladebrikken vil Mer sperre ladebrikken og utlevere en ny mot et gebyr Dette gjelder, men er ikke begrenset til følgende tilfeller:

 • Mistanke om at uautorisert tredjepart har fått tilgang på passord og dermed tilgang til kundeprofil.
 • Tap/tyveri av RFID-brikke og/eller mobilapplikasjon.

Kunden er selv ansvarlig til å melde fra til Mer for å forhindre/begrense skadeomfang. Dette kan gjøres per telefon 47 67 08 00 – valg 1, eller ved å ta kontakt med Mer kundeservice via vårt kontaktskjema på hjemmesiden.

 

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å følge instruksjoner for korrekt bruk av Tjenestene. Mer er ikke ansvarlig for ulemper, tap, skade eller andre rettslige, faktiske eller økonomiske konsekvenser av at Kunden ikke bruker Tjenestene korrekt.

Om Kunden opplever problemer ved bruk Tjenestene skal Mer sin døgnåpne tekniske hjelpelinje per telefon 47 67 08 00 – valg 1 kontaktes, slik at Mer kan foreta feilsøking.

Mer etterstreber å informere om eventuell utilgjengelighet/begrensninger på Tjenestene så fort Mer blir gjort oppmerksom på dette, ved bruk av de informasjonskanaler Mer har tilgang til, og på den måten og i den utstrekning Mer anser hensiktsmessig.

Mer er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte konsekvenser for Kunden av at Tjenestene er utilgjengelige, begrensede eller på andre måter manglende og/eller mangelfulle, utover plikt til å betale tilbake eventuell feilaktig fakturerte beløp. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, ladestasjoner som er helt eller delvis ute av drift, eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt, uavhengig av årsak.

De ulike ladetilbudene som tilbys av eller gjennom Mer kan ha separate garantibetingelser. I tillegg til selgerens produktgaranti som er angitt i produktspesifikke garantibetingelser, kan annen lovgivning til vern av forbrukere gjelde ved eventuelle mangler ved Mer sine Tjenester.

Mer er ikke ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte konsekvenser for Kunden som følge av mangler med eget utstyr/bil, tredjepartsutstyr og/eller ladning av biler som avviker fra original standard. Dette omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Bruk av adapter for å lade.
 • Importerte biler hvor ladestandard er endret for være tilpasset ladere i Norge

Mer er ikke ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte tap, ulemper eller andre konsekvenser for Kunden som følge av at:

 • Mobiltelefonnettverket eller tilknyttede funksjoner ikke virker.
 • Mobiltelefonoperatøren har endret sin telefontjeneste slik at betaling via Mer -tjenesten ikke lenger er mulig.
 • Tjenesten er blokkert av grunner som viser seg å være feil, men Mer hadde rimelig grunn til å anta at det var grunnlag eller behov for å blokkere Tjenesten.
 • RFID-ladebrikke eller Kundens mobiltelefon er tapt eller stjålet og misbrukes av en annen person.

Mer er ikke ansvarlig for at Kunden parkerer eller manøvrerer sitt kjøretøy i henhold til lov, forskrift eller private parkeringsregler fastsatt av offentlig eller kommunal etat, eller private aktører (herunder Mer sine samarbeidspartnere).

Mer kan ikke garantere umiddelbar tilgjengelighet på Kundens valg av lader hvis tilgangen er begrenset.

Mer er ikke ansvarlig for skade eller tap som er utenfor Mer sin rimelige kontroll/påvirkning eller som følge av force majeure eller force majeure lignende situasjoner, og som Mer ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller med rimelighet avverget eller redusert konsekvensen av. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, lovgivning, handling eller beslutning fra offentlig myndighet eller forvaltningsvedtak, krig, sabotasje, forsømmelse eller forsinkelse i levering, telefonforbindelser eller andre trafikk- og kommunikasjonsforbindelser og transport, streik, boikott eller lignende forhold. Forbeholdet om streik, boikott og blokkering gjelder også dersom Mer er gjenstand for nevnte handlinger.

Mer er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for ulemper, tap eller skade som følge av manglende eller mangelfull strømtilførsel.

 

3         Spesielle vilkår

Oppsigelse

Kunden er selv ansvarlig for å si opp avtalen og slette egen kundeprofil på www.mer.no. Når dette gjøres, vil brukerkonto bli deaktivert og mulighet for bruk av Tjenestene med RFID-ladebrikke og/eller mobilapplikasjon vil blokkeres. Dersom Mer ikke har utestående krav mot Kunden, eller senere når utestående er oppgjort, vil Kundens brukerkonto, herunder alle personopplysninger, bli slettet av Mer.

 

Reklamasjon

Reklamasjon skal rettes til Mer innen 60 dager fra datoen da mangelen eller den mangelfulle Tjenesten ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonen skal være skriftlig. Reklamasjon fra forbruker som fremsettes muntlig pr. telefon vil bli logget skriftlig av Mer.

Reklamasjonen skal tydelig angi typen feil, samt tid, dato og lokasjonsidentitet (stedsnavn og/eller SMS-kode). Dersom Mer ikke mottar disse opplysningene på korrekt måte, eller dersom de er feilaktige, har ikke Mer mulighet til å behandle reklamasjonen og/eller foreta feilretting.

Vi gjør vårt ypperste for å besvare henvendelsen innen 48 timer.

Dersom en reklamasjon knyttet til ladekostnader er berettiget skal Mer kompensere Kunden for den feilaktige delen av beløpet. Dersom reklamasjonen ikke er berettiget, vil Kunden motta en skriftlig begrunnet redegjørelse.

Har du en klage ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice. De kan nåes via vårt kontaktskjema på hjemmeside eller per telefon 47 67 08 00.

 

Rådgivning

Du kan også få hjelp og rådgiving hos andre enn Mer, f.eks:

 

El-klagenemnda

Klagebehandling for strømkunder – Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektrisk energi. Til Elklagenemndas hjemmeside

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Til forbrukerrådets hjemmeside

Nettbasert klageportal – ODR

Den nettbaserte klageportalen Online Dispute Resolution (ODR) er et tilbud fra Europakommisjonen for å la forbrukere og næringsdrivende i EU og i Norge, Island og Liechtenstein løse tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester på nett, uten rettssak. Til ODR sin hjemmeside

 

Personvern

Mer registrerer Kundens personlige opplysninger med det formål å kunne tilby de tjenestene og produktene Kunden etterspør. Mer behandler persondata i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger. Våre personvernregler angir måtene vi vil samler, lagrer og behandler data knyttet til din bruk av tjenestene våre og inkluderer detaljer om dine rettigheter til å få tilgang til og be om korrigering av informasjon som vi har. Les personvernreglene nøye, du finner dem her.
Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller hvordan du kan utøve dine rettigheter i forbindelse med dette, kontakt oss på [email protected]

Smart, sikker og enkel lading