Personvernerklæring for Mer

PERSONVERNERKLÆRING
Respekten for privatliv og personvern er en viktig del av Mer sin bedriftskultur. Denne kulturen legger til rette for at kunder, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til at Mer behandler personopplysningene deres på en skikkelig måte. Som kunde, leverandør eller annen interessent er personvernet ditt viktig for oss. Vi jobber kontinuerlig for å sikre etterlevelse av gjeldende personvernlovgivning, samt våre interne retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan, hvorfor og hvor lenge Mer behandler personopplysninger om deg. 

 

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Mer Norway AS er behandlingsansvarlig og er ansvarlig for å forsikre at personopplysninger behandles i samsvar med relevant personvern-lovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR) og nasjonale personvernlover. Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig sammen med en eller flere selskaper innenfor Mer Group.

 

PERSONOPPLYSNINGENE VI BEHANDLER
Mer samler inn personopplysninger for å drive effektivt og yte de nødvendige tjenestene. Vi behandler blant annet følgende kunde- og leverandøropplysninger: 

 • kontaktinformasjon til involverte personer 
 • informasjon om brukerkontoer 
 • ladeforbruk og forbruksmønster 
 • økonomisk informasjon: for eksempel betalingskortnummer 
 • hva slags rettigheter du har på vegne av selskapet du representerer  

 

HVORFOR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER
Mer behandler personopplysningene dine for å yte eller anskaffe produkter eller tjenester til eller fra deg eller din organisasjon. 

For eksempel behandler vi personopplysningene dine til følgende formål: 

 • Sikkerhet og tilgjengelighet på tjenestene våre
 • Forbedring av kundeservice og kommunikasjonskanaler
 • Direkte markedsføring
 • Kundeservice
 • Kommunikasjon og sosiale medier
 • Revisjoner, kontroller og gjennomganger
 • Due diligence
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Rekruttering

 

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER
Vi innsamler personopplysninger fra forskjellige kilder. Under ser du noen situasjoner der vi samler inn personopplysninger. Opplysninger du gir oss, som når du:

 • inngår kontrakter eller avtaler med oss
 • sender oss utfylte skjemaer 
 • besøker våre nettsider eller bruker våre plattformer for sosiale medier
 • oppretter en kunde- eller leverandørkonto hos oss
 • sender oss e-poster eller kontakter oss gjennom andre kanaler 

Informasjon samlet inn fra din aktivitet som kunde, leverandør eller annen interessent, eksempelvis når du

 • bruker våre nettsider 
 • Bruker våre tjenester, app og/eller portal  
 • bestiller produkter eller tjenester fra oss 
 • lokasjonsdata når du har gitt samtykke

Informasjon samlet inn fra tredjeparter, eksempelvis fra:

 • offentlige myndigheter
 • kredittinstitusjoner
 • annen offentlig tilgjengelig informasjon 

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Mer lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Personopplysningene dine blir lagret og slettet i henhold til gjeldende lover. 

 

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED
Vi deler personopplysningene dine med: 

Leverandører
Vi benytter en rekke leverandører som yter tjenester innenfor IT, skydeling, osv. Vi kan tillate at slike leverandører får tilgang til/kan motta personopplysningene dine i den grad det er relevant for å yte nødvendige tjenester. Vi vil sikre tilstrekkelige databehandleravtaler med leverandørene våre for å beskytte ditt privatliv. Når vi benytter databehandlere utenfor EU/EØS, vil vi forsikre oss om at det foreligger et rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger. 

Offentlige myndigheter
Vi vil også utlevere dine personopplysninger der det foreligger et lovkrav, der det følger av en dom, kjennelse eller vedtak fra en domstol eller administrative myndigheter, eller som ledd i en rettslig prosess. 

 

HVORDAN VI SIKRINGRER  AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Mer forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine:

 • Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet.
 • Vi benytter en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene dine fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling.
 • Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på Mer sine vegne. Disse partene er underlagt strenge konfidensialitetskrav og Mer kan utøve disiplinære tiltak eller si opp avtalen dersom disse kravene ikke overholdes. 

 

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Mer behandler personopplysninger kun dersom, og i den grad, minst ett av de følgende punktene er gjeldende:

 • den opplysningene gjelder har gitt sitt samtykke til behandlingen av hans eller hennes personopplysninger av en eller flere spesifikke årsaker
 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt hvor den opplysningene gjelder er en part, eller for å gjøre de nødvendige tiltak i forkant av kontraktsinngåelse på forespørsel fra den opplysningene gjelder
 • behandlingen er nødvendig for etterlevelse av en lovpålagt forpliktelse som behandlingsansvarlig (Mer) er underlagt
 • behandlingen er nødvendig for å beskytte liv og helse til den opplysningene gjelder eller andre enkeltpersoner
 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave i det offentliges interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet tildelt behandlingsansvarlig (Mer)
 • behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse fremmet av behandlingsansvarlig (Mer) eller av en tredjepart, med unntak av tilfeller der en slik berettiget interesse overstyres av interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den opplysningen gjelder og som krever personvern 

 

DINE RETTIGHETER
Til enhver tid har du rett til å be oss om å:

 • gi deg ytterligere detaljer om hvordan vi bruker personopplysningene dine
 • gi deg en kopi av opplysningene du har oppgitt til oss
 • oppdatere/rette personopplysningene dine
 • gi deg informasjon om logikken i automatisert behandling av personopplysningene dine i tilfeller der Mer benytter automatiserte avgjørelser
 • slette personopplysninger som vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle
 • gi deg personopplysningene dine i et strukturert, velkjent og maskinleselig format eller overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig
 • stanse en bestemt behandling av personopplysninger som er basert på berettiget interesse med unntak av dersom vårt formal med behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til dine personvernrettigheter
 • begrense hvordan vi bruker personopplysningene dine underveis i en granskning
 • klage via kontaktopplysningene i denne personvernerklæringen eller til den aktuelle rettslige myndigheten 

 

KONTAKT OSS

Dersom du har forespørsler, spørsmål eller klager relatert til denne personvernerklæringen eller vår bruk av personopplysninger kan du kontakte oss på[email protected]. Du kan også kontakte vårt personvernombud på [email protected] .  Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med lov om personvern og dine rettigheter som eier av opplysningene, kan du også sende en klage til lokalt tilsyn for personvern, Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

 

OM DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen er basert på plikten om gjennomsiktighet i Forordning (EU) 2016/679 (Personvernforordningen). Vi oppdaterer personvernerklæringen når det er nødvendig. Endringer publiseres i dette dokumentet.