Særskilte vilkår

Særskilte vilkår og betingelser for sluttbrukere i boligselskap med hjemmelader fra Mer.

Opprettet: 12.08.2020
Revidert: 30.11.2020 (navneendring)

1. OVERORDNET

Følgende Særskilte vilkår gjelder kjøp og installasjon av komponenter og hardware for tilkopling av privat ladestasjon til elektriske biler med tilbehør (Ladestasjon), til Boligselskapets sluttbrukere (Sluttbrukere), samt ladetjenester for elbil.

 

2. AVTALEDOKUMENTENE

Ved bestilling inngås det et avtaleforhold (Sluttbrukeravtale) mellom Mer Norway AS og Sluttbruker, i fellesskap benevnt Partene.

Sluttbrukeravtale består av følgende avtaledokumenter:

 • Ordreskjema
 • Særskilte vilkår
 • Generelle vilkår
 • Tilknytningsavtale med Boligselskap

 

Dersom det er motstrid mellom Sluttbrukeravtalens ulike bestemmelser, skal de gjelde i den rekkefølgen de er listet opp ovenfor.

Særskilte vilkår og Generelle vilkår kan endres. De enhver tid gjeldende vilkårene er tilgjengelig på Mer sin hjemmeside.

Sluttbrukeravtale utfylles av bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Sluttbrukeravtale har forrang med mindre motstriden gjelder ufravikelig regelverk.

 

3. KJØP OG INSTALLASJON AV LADESTASJON

Generelt

Dette kapittel 3 regulerer kjøp og installasjon av Ladestasjon for Sluttbruker («Leveransen»). Installasjon utføres av Mer sin utpekte underleverandører («installatører»), hvorav Mer forblir ansvarlig for Leveransen overfor Sluttbruker.

Dersom Sluttbruker ønsker kun å bestille løpende driftstjenester til eksisterende Ladestasjon (for eksempel ved overtakelse av Ladestasjon ved boligkjøp), vil dette kapittel 3 ses borte i fra.

 

Bestilling

Bestilling av Ladestasjon skjer på ordreskjema eller på Mer sin web baserte plattform, og ved at Sluttbruker signerer avtaledokumentene ved elektronisk signatur. Mer forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av Sluttbruker etter at bestillingen er mottatt. Dersom kredittsjekken viser at Sluttbruker etter Mer sin oppfatning ikke er kredittverdig, forbeholder Mer seg rett til å heve avtalen, alternativt kreve hele eller deler av kjøpesummen for Leveransen som forhåndsbetaling.

 

Levering

Estimert leveringstid fremkommer av ordrebekreftelsen. Partene skal snarest mulig etter utsendt ordrebekreftelse fastsette når installasjonen skal finne sted.

 

Angrerett

  • Generelt

Sluttbruker har angrerett etter lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Sluttbruker skal få informasjon om angrerett ved avtaleinngåelsen, og angreskjema gjøres tilgjengelig for Sluttbruker.

Sluttbruker som ønsker å benytte seg av angreretten må gi melding til Mer før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Meldingen kan fremsettes ved bruk av angrerettskjemaet som fulgte med tilbudet eller på annen utvetydig skriftlig måte, herunder per e-post.

  • Angrefristens lengde

Angrefristen utløper 14 dager etter denne avtalen ble inngått. Se for øvrig angrerettloven § 21.

  • Angrerett ved installasjon

Dersom Sluttbruker ønsker at installasjonen og/eller tilleggsarbeider skal startes før utløpet av angrefristen, skal dette avtales skriftlig, og Sluttbruker skal i tillegg avgi uttrykkelig forhåndssamtykke til at installasjonen leveres før angrefristens utløp samt erkjenner at angreretten går tapt når Mer har oppfylt sine forpliktelser. Følgende vil da være gjeldende for angreretten:

 • Dersom installasjonen ikke er utført, skal Sluttbruker betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt Sluttbruker gir skriftlig melding om bruk av angreretten.
 • Dersom installasjonen er utført, skal Sluttbruker anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22

 

Kundens plikter

  • Generelt

Sluttbruker skal yte nødvendig medvirkning for at Mer skal kunne gjennomføre Leveransen, herunder men ikke begrenset til:

   • Stille installasjonsstedet og føringsveien til disposisjon på avtalt tidspunkt, herunder sørge for at disse er tilstrekkelig ryddet slik at installatøren kan arbeide uhindret, og ved behov være tilgjengelig under installasjonen.
   • Foreta rettidig betaling av kjøpesum.
   • Forsvarlig dekke gulvbelegg som kan ta skade (Dette må bestilles særskilt dersom dette ønskes utført av installatør)
   • Vask og støvsuging utføres ikke av Mer.
   • Dersom Mer eller Mer sine kontraktsmedhjelpere på befaring ser at installasjonen krever inngrep i materialer som det er høy grad av risiko for at inneholder giftstoffer som asbest, PCB eller annet som kreve spesialsanering, plikter Sluttbruker eller Sluttbrukers Boligselskap å innhente en faglig vurdering av dette i forkant av installasjonen, herunder evt. gjennomføre nødvendig sanering
   • Sørge for at snørydding er utført dersom det er nødvendig for fremkommelighet og installasjon.
   • Tilby parkering til installatør i tilknytning til arbeidssted.
   • Sørge for at støyende arbeider kan utføres mellom kl. 07:00 og 15:00.

 

  • Manglende medvirkning

Sluttbruker skal dekke Mer sin dokumenterte økonomiske tap som følge av manglende medvirkning, herunder men ikke begrenset til egen merarbeid og krav fra installatør.

 

Mer sine plikter

  • Rettidig leveranse

Om ikke annet følger av prosjekteringsplan avtalt mellom boligselskap og Mer, skal Sluttbruker og Mer eller installatør avtale direkte seg imellom tidspunktet for installasjonen. Installatøren gjennomfører installasjonen på det avtalte tidspunkt. Forsinkelser som ikke skyldes Sluttbruker eller forhold på Sluttbrukers side, medfører at Sluttbruker vil kunne gjøre følgende misligholdsbeføyelser gjeldende:

   • Holde igjen betaling av hele eller deler av kjøpesummen, likevel ikke i større grad enn det som vil gi sikkerhet for resterende del av Leveransen.
   • Heve avtalen. Heving kan likevel ikke skje dersom Mer innen en dag før avtalt levering har varslet behov for utsatt frist, og kan tilby nytt tidspunkt for levering til Sluttbruker innen utløpet av en rimelig tilleggsfrist satt av Sluttbruker. Mer sine rett etter denne avtale til å kreve nytt tidspunkt for levering kan kun påberopes én gang.
   • Kreve erstatning for påført og dokumentert direkte økonomisk tap.
  • Kontraktsmessig leveranse

Leveransen skal installeres uten feil og mangler, og svare til de produktopplysninger som er gitt av Mer. Ved bedømmelsen av om Leveransen er mangelfull, skal tidspunktet for fullført installasjon legges til grunn, selv om mangelen først viser seg på et senere tidspunkt. Risikoen går over på Sluttbruker når Leveransen er avsluttet.

Mer gjør oppmerksom på at ladestyrken som er tillatt for ladestasjoner reguleres av det lokale nettselskapet og vil kunne variere og bli endret over tid. Laderen inngår i et laststyrt anlegg og vil således styres effektmessig og reguleres i forhold til den totale tilgjengelige effekt i anlegget. Ladestyrken kan derfor variere.

 

Pris

Kjøpesummen fremkommer av ordrebekreftelsen, og er inklusive prosjektering, levering og installasjon av laderen med tilhørende nødvendig utstyr. Prisen for Leveransen bygger på Mer eller underleverandørers egne beregninger og prosjekteringer av hvordan Sluttbrukers bestilling faktisk kan realiseres.

Dersom Sluttbruker etter å ha mottatt ordrebekreftelsen ønsker å endre bestillingen, evt. innser at Sluttbruker har særskilte ønsker eller behov knyttet til installasjonen som ikke er hensyntatt i pristilbudet som Sluttbruker har akseptert og som kan føre til merarbeid eller økte kostnader for Mer, skal Sluttbruker skriftlig melde dette inn som en endringsordre til Mer. Sluttbruker vil da motta pris på endrings-/tilleggsarbeidene som må aksepteres skriftlig av Sluttbruker før installasjonsarbeid for endrings-/tilleggsarbeid videreføres/sluttføres. I andre tilfeller har Mer krav på tilleggsvederlag etter reglene i håndverkertjenesteloven §33.

 

Manglende betaling

Dersom Sluttbruker ikke betaler kjøpesummen rettidig, og dette ikke skyldes Mer eller forhold på Mer sin side, kan Mer kreve oppfyllelse, rentetapserstatning, renter og/eller holde Leveransen tilbake.

Dersom betalingen er vesentlig forsinket kan Mer heve avtalen uten ytterligere varsel. Mer forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at Leveransen er overtatt av Sluttbruker. Det påløper renter på kjøpesummen iht. forsinkelsesrenteloven, og manglende betaling kan etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso eller gjennom rettslige prosesser. Sluttbruker blir ansvarlig for alle kostnader som i så henseende påløper.

Mer har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

 

Særlig om installasjonen

Installasjonen skal gjennomføres i henhold til NEK400 og skje i henhold til den aktuelle produkt- og installasjonsbeskrivelsen.

 

Mangler og reklamasjon

Det foreligger en mangel dersom Leveransen ikke er i tråd med det Partene har avtalt.

Dersom mangelen ikke skyldes Sluttbruker eller forhold på Sluttbrukers side, vil Sluttbruker kunne gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende, slik som men ikke begrenset til prisavslag, erstatning, omlevering / utbedring eller heving. Mer kan alltid velge å omlevere fremfor å foreta utbedring.

Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at Sluttbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Sluttbruker kan ikke kreve prisavslag eller heving med mindre Mer først er gitt mulighet til å tilby retting eller omlevering, som da må gjennomføres innen rimelig tid.

Sluttbruker gjøres oppmerksom på at endringer på installerte komponenter vil kunne medføre at produsentgarantien på vedkommende komponent bortfaller. Sluttbruker frarådes derfor å gjøre endringer på komponentene uten først å avklare dette med Mer.

For det tilfellet at avhjelp og undersøkelser fra Mer viser at Leveransen likevel ikke var mangelfull, vil Mer kreve betaling fra Sluttbruker for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, samt betaling for evt. reparasjoner.

Leveransen anses for øvrig regulert av de til enhver tid gjeldende vilkår som følger av ufravikelig lovgivning.

 

4. LEVERANSE AV LØPENDE DRIFTSTJENESTER (ELBILLADING)

 

Generelt

Dette kapittel 4 regulerer særskilte aspekter vedrørende løpende driftstjenester til Sluttbrukere i Boligselskap, og utfylles av til enhver tid gjeldende Generelle vilkår.

 

I det følgende gis en beskrivelse av de løpende driftstjenester Boligselskapet og den enkelte Sluttbruker i Boligselskapet får tilgang til som kunde hos Mer. Mer leverer imidlertid ikke strøm til verken Boligselskapet eller Sluttbruker. De enkelte Sluttbrukere i Boligselskapet abonnerer på tjenestene beskrevet i det følgende:

  • Oversikt over lading

Sluttbrukerne vil få tilgang til en dedikert tjeneste kalt «Min side» hvor man blant annet kan få en oversikt over antall ladinger, forbruk og omsetning.

  • Sikrere og raskere lading

Med hjemmelading fra Mer utnyttes ledig kapasitet i nettet til Boligselskapet slik at Sluttbrukerne hele tiden får maksimalt ut av tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil likevel være begrenset både av sikringen der lastbalanseringsboksen er plassert (vanligvis hovedsikringen), andre brukere av strøm i Boligselskapet og hva elbilen klarer å ta ut av kapasitet fra laderen, noe som varierer fra bil til bil. Bilene må følge gjeldende standard og normer for å få maksimalt ut av laderen, og må kunne styres ned til 8A. Anlegget vil sikres og kables for å levere maksimalt 32A per tilkoblede bil.

Installasjonen gjøres iht. NEK400. Anlegget i Boligselskapet optimaliseres hele tiden for å utnytte tilgjengelig last i nettet.

  • Smart tilgangskontroll med RFID ladebrikke

De installerte laderne kan brukes med brikke fra Mer eller fra Elbilforeningen. Med denne kan man starte og stoppe lading raskt og enkelt ved å holde ladebrikken nær laderen. Ladebrikken må være registrert på en aktiv bruker i Mer sin brukerbase som knytter ladet kWh til Sluttbruker.

Se Generelle vilkår for nærmere bestemmelser vedrørende RFID-brikke.

  • Døgnåpen kundeservice

Mer sin kundeservice vil kunne bistå Sluttbruker med å bruke laderen første gang, og å feilsøke og identifisere senere problemer med laderen. Avansert feilretting vil bli eskalert til Teknisk Service som har åpningstid virkedager 09:00 – 16:00.

  • Enkel betalingsløsning for Sluttbrukere

Mer vil månedlig fakturere Sluttbruker. Fakturaen består av den faste månedsavgiften, samt en pris for antall kWh ladet for i Boligselskapet den aktuelle måneden. I tillegg vil eventuelle andre kostnader til hurtiglading eller lading i Mer sitt øvrige nettverk kunne tilkomme. Boligselskapet setter prisen pr. kWh for Sluttbrukers lading

 

Pris og betaling for løpende driftstjenester

Månedsavgiften for Sluttbruker i Boligsameie er definert i tilknytningsavtale med boligselskap Månedsavgiften forfaller månedlig forskuddsvis.

Mer forbeholder seg retten til å justere månedsavgiften med 3 kalendermåneders varsel med mindre annet er avtalt.

I tillegg tilkommer en pris for bruk (/kWh) satt av Boligselskapet, som Mer fakturer Sluttbruker på vegne av Boligselskapet.

Ved manglende betaling kan Mer opplyse om personalia samt utestående beløp til Boligselskap.

 

Oppsigelse av Sluttbrukeravtale vedrørende løpende driftstjenester

Partene kan si opp Sluttbrukeravtalen vedrørende løpende driftstjenester ved å gi den andre Part minst 3 kalendermåneders skriftlig varsel. Dersom Sluttbrukeravtalen er omfattet av bindingstid, vil avtalen avsluttes tidligst ved utgangen av bindingstid.

Dersom Boligselskapet eller Mer sier opp Tilknytningsavtalen, vil Sluttbrukeravtalen termineres samtidig med Tilknytningsavtalen.

Mer gjør oppmerksom på at under Tilknytningsavtalens løpetid er det ikke mulig for Sluttbrukere å bestille ladetjenester til Ladestasjon fra andre leverandører enn Mer Norge.

 

5. LOVVALG OG JURISDIKSJON

Disse betingelsene / vilkårene reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår en konflikt mellom Mer og Sluttbruker skal saken søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan saken bringes inn for domstolen i Norge ved Boligselskapets sted.

 

6. KONTAKTOPPLYSNINGER TIL Mer

Leverandør av Tjenesten er Mer Norway AS, org.nr. 994 768 832.

Besøksadresse i Kristiansand: Kjøita 18, 4630 Kristiansand,

Besøksadresse i Oslo: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua.

Postadresse: Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Kontaktskjema for skriftlige henvendelser

Telefon: +47 47 67 08 00 (mandag – fredag kl. 09:00 – kl. 16:00).